Digim8

computer-1185626_1280.9c36beb9926c47dfd8732b877b400458

Digim8

Aanleiding
Onder invloed van digitalisering zien we dat er grote veranderingen optreden binnen de samenleving en de manier waarop we ons organiseren, (samen)werken en communiceren. Deze onvermijdelijke digitalisering kan organisaties enorm helpen hun bedrijfsvoering efficiënter en effectiever in te richten.

Dat betekent dan wel dat organisaties naast de juiste keuzes in de te gebruiken nieuwe technologie er ook  voor moeten zorgen dat medewerkers voldoende digitaal vaardig zijn. Om de vragen van vandaag en morgen te kunnen blijven beantwoorden, is een digitale mindset voor de organisatie en dus voor de medewerkers dan ook zeer noodzakelijk. Innovatie, samenwerking, communicatie, gebruikmaken van talent, gebruikerservaring, inspelen op veranderingen en partnership zijn hierbij sleutelwoorden.

Digim8
Wij helpen organisaties om hun digitale vaardigheden te vergroten. Niet (alleen) met eenmalige kennis-injecties maar juist door dit binnen de eigen organisatie te borgen. Door het aanstellen van zogenaamde digim8’s (spreek op zijn Engels uit: digi-mate) leiden wij een aantal koplopers op die vervolgens hun collega’s verder kunnen helpen. De Digim8 is in die zin een coach die collega’s verder helpt in hun digitale ontwikkeling. Om deze rol goed te vervullen zijn naast technische vaardigheden uiteraard ook interpersoonlijke- en coach vaardigheden onontbeerlijk.

Wij hebben voor dit concept gekozen omdat deze dicht bij de mensen staat en collega’s in hun specifieke werksituatie kan helpen aan de hand van tips en/of specifieke hulpmiddelen. De digim8 is een rol binnen de organisatie die helpt bij verandering op technologisch gebied: nu en in de toekomst.

Aanpak
Vertrekpunt van onze aanpak is een organisatiebrede quick-scan ‘Digitale vaardigheden’. Deze 0-meting geeft een beeld waar jouw organisatie staat en op basis hiervan kunnen wij vaststellen wat er nodig is om jouw organisatie meer digitaal vaardig te maken.

Na een introductie van het concept van de digim8 binnen de organisatie laten wij collega’s solliciteren op deze rol. Aan de hand van een intake, en afhankelijk van de belangstelling, zal een kleine groep digim8’s worden geselecteerd. We zorgen er verder voor dat randvoorwaarden als tijd en budget zijn ingevuld en gaan dan vervolgens direct met deze groep aan de slag. We bepalen gezamenlijk de onderwerpen, prioriteiten en aanpak voor een periode van 8 weken. Onderwerpen kunnen b.v. zijn: coach- en trainers vaardigheden, onderzoek en introductie nieuwe technologie, omgaan met weerstand etc. De activiteiten zijn deels met de groep digim8’s maar uiteraard zullen ook, afhankelijk van de onderwerpen meerdere collega’s worden betrokken. Wij begeleiden met name de digim8’s in deze periode. Deze sluiten we af met een evaluatie en een plan voor een volgende periode van 8 weken. Na verloop van tijd zal jouw organisatie zelf in staat moeten zijn om dergelijke cycli zelfstandig te doorlopen en zijn de digim8’s van vaste waarde binnen jouw organisatie.

Neem voor meer informatie vrijblijven contact met ons op. Wij informeren u graag!